Verduurzamen van kennis en samenwerking op St. Maarten na orkaan Irma

Fennard DrenthGeneral

Diner met Antje Diertens

Op 20 november 2019 organiseerde INTERPOINT CARIBBEAN B.V. samen met BPRA een informeel diner met als speciale gast Antje Diertens, lid van De Tweede Kamer voor D66. Antje heeft onder andere Koninkrijksrelaties in haar portefeuille en heeft een persoonlijke connectie met de eilanden van het Nederlands Koninkrijk. Aanleiding voor het organiseren van dit diner is het verduurzamen van kennis en de samenwerking in het kader van de wederopbouw van St. Maarten na de desastreuze orkaan Irma 2 jaar geleden. Tafelgenoten waren ook vertegenwoordigers van het Rode Kruis, Leicester University en Sanofi Pasteur (een internationaal farmaceutisch bedrijf dat zich bezig houdt met onderzoek naar en de ontwikkeling, productie en marketing van geneesmiddelen, in deze setting lag de focus op vaccinaties in het gebied). Het Rode Kruis was aanwezig omdat zij op St. Maarten diverse projecten coördineren voor de wederopbouw waarbij ook de inzet door de lokale bevolking wordt gestimuleerd. Leicester University kan op St. Maarten diverse mogelijkheden bieden in het kader van disaster management (verder in dit artikel leest u meer). Sanofi Pasteur heeft meegedacht over welke rol vaccinaties kunnen spelen bij desastreuze orkanen en wat de gevolgen kunnen zijn van illegalen/vluchtelingen op het eiland waarvan de vaccinatiestatus onbekend is.

Wederopbouw St. Maarten

Gedurende de avond is gesproken over de voortgang van de wederopbouw van St. Maarten en op welke wijze de ingezette projecten een duurzaam vervolg kunnen krijgen. Hierbij ging het er met name om dat de inwoners van St. Maarten enerzijds zelfstandig de wederopbouw kunnen voortzetten en anderzijds ook inzichten krijgen in hoe in het vervolg schade als gevolg van orkanen zo veel mogelijk kan worden beperkt en hoe adequaat ingegrepen kan worden wanneer zich weer een orkaan voordoet. De orkanen vormen naast voor St. Maarten ook voor de Bovenwindse eilanden Sint-Eustatius en Saba een groot risico. Deze eilanden bevinden  zich in de zogenaamde ‘hurricane belt’. Bonaire bevindt zich net buiten de hurricane belt, maar behoort samen met de eilanden Sint-Eustatius en Saba tot de bijzondere gemeenten van Nederland.

Leicester University biedt een 3 delig programma aan in het kader van disaster management;
·         Een 2-daagse ‘short course; Reflective Practices in Disaster Risk Reduction. Dit is een korte cursus voor voortdurende professionele ontwikkeling. Het oefenen van reflectie  geeft je de kennis en vaardigheden om reflectie en bijbehorende reflectieve praktijken in te voeren in de reactie van je organisatie op milieu-en niet-milieurampen. Het Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties inzake rampenrisicovermindering in 2005 drong er bij de internationale gemeenschap op aan om haar focus te verleggen van reactieve naar proactieve rampenbestrijding. Deze niche cursus speelt een sleutelrol in de voortgang van deze agenda door een ‘ reflecterende respons ‘ te introduceren die gebaseerd is op kritische reflectieve praktijken en systemen die denken aan het ontwikkelen van organisatorische veerkracht bij rampen. Deze course is met name geschikt voor de partijen die nu betrokken zijn met de wederopbouw van St. Maarten (zoals het Rode Kruis en Vereniging van Nederlandse Gemeenten) om samen met lokale instanties mee te denken en mee te werken aan de verduurzaming van gestarte projecten en opgedane kennis.
·         2 jarige masteropleiding; Risk, Crisis and Disaster Management MSc. Dit is een online opleiding met 1 of 2 keer per jaar een docentencontact. Deze cursus biedt een grondige aarding in Risk Management theorie en de toepassing ervan op echte wereldproblemen. Men krijgt de gelegenheid om een brede interdisciplinaire analyse uit te voeren van de omvang, de gevolgen en de verklaringen van crisis en rampen, en het gebruik van risico theorie. Naast het zorgen dat men up-to-date is van de laatste ontwikkelingen in Risk Management, zal de cursus de vaardigheden en het vertrouwen bieden om onderzoek te plannen en uit te voeren en deel te nemen aan een debat. Men zal vaardigheden ontwikkelen om informatie kritisch te evalueren, ideeën duidelijk te communiceren, geavanceerde conceptuele analyses te maken, theorieën en modellen te begrijpen en toe te passen, met behulp van informatiebronnen effectief, rapportage en interpretatie kritisch onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe benaderingen voor het oplossen van problemen.
·         Het Avoidable Deaths Network (ADN) is een divers, dynamisch, inclusief en innovatief netwerk voor wereldwijde lidmaatschappen dat zich toelegt op het vermijden van menselijke sterfgevallen door natuurlijke gevaren, natuurlijk veroorzaakte technologische gevaren en door mensen veroorzaakte rampen in lage-en middeninkomens landen. De missie van het ADN is: het bieden van een dynamisch forum voor deskundigen, beoefenaren, onderzoekers en organisatorische partners om theoretische en praktische oplossingen voor het terugdringen van vermijdbare sterfgevallen te identificeren en te bevorderen. De ADN wordt geleid door de universiteiten van Leicester en Kansai. De ADN werd opgericht door Dr. Nibedita S. Ray-Bennett (Associate Professor in Risk Management, University of Leicester) en Dr. Hideyuki Shiroshita (Associate Professor in Disaster education, Kansai University) in 2018, en werd officieel gelanceerd op de Global Alliance of Disaster research instituten  (Gadri) in Kyoto op 12  maart 2019.Leicester University heeft wereldwijd al diverse onderzoekcentra opgericht. Een onderzoekcentrum op St. Maarten zou een hub kunnen worden binnen het netwerk.

Interpoint zal zich inzetten om te zoeken naar (meer) mogelijkheden om de samenwerking te intensiveren tussen partijen waarbij de focus ligt op verduurzaming als het gaat om disaster management.  Het aanbieden van een opleiding en het verkrijgen van financiering om deze opleiding toegankelijk te maken voor lokale en regionale geïnteresseerden is hier onderdeel van.

Op 5 december vindt er een overleg plaats in de Tweede Kamer over Sint- Maarten. Leden van de vaste Kamercommissie ‘Koninkrijksrelaties’ zal vragen stellen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Knops. Geagendeerde onderwerpen voor dit overleg tot nu toe zijn onder andere de impact van de situatie in Venezuela op het Caribische deel van het Koninkrijk, de afgelegde werkbezoeken aan Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint-Maarten, de liquiditeitssteun aan Sint-Maarten en fundamentele rechten in het Koninkrijk. Ook zullen de voortgangsrapportages die de Wereldbank en de Voortgangscommissie hebben geschreven besproken worden. Dit is dan ook één van de momenten in het politieke jaar voor Kamerleden om het ministerie vragen te stellen over de gang van zaken, de samenwerking op en de toekomst van het eiland.